Udskiftning og renovering af kloak

Udskiftning, strømpeforing, sikring mod skybrud, tv-inspektion og andre undersøgelser

Specialister i kloak

I vores klima- og kloakafdeling, er vi specialiseret i tilstandsvurdering af kloakkerne, udskiftning og renovering af dem, både i forbindelse med totalrenoveringer, mindre reparationer, fugtprojekter, skybrudssikringsprojekter og ved nybyggeri. 

Alle der arbejder med kloakker hos MMAKE har en kloakteknisk baggrund som kloakmester eller lignende. 

Gamle kloakker

Et velfungerede kloaksystem er uundværligt, uanset om man er en privat boligejer, boligforening eller virksomhed. Mange oplever problemer med tilstopning, lugtgener, rotter og fugt i kældervæggene, og det er alt sammen en indikation af, at kloakledningerne og brønde kan være beskadigede, nedslidte eller utætte. Pludseligt opståede skader kræver tid og er meget dyrere at udbedre, end velplanlagte renoveringer.

Gamle afløbsrør og brønde af ler, beton og jern er oftest ikke tætte. Det betyder at de kan tilføre kældervægge og kældergulve fugt. Derudover kan rotter bygge reder ved at kravle ud i jorden og under kældergulve gennem forskudte samlinger er andre skader i rørene. Der er derfor mange fordele ved at renovere kloakkerne.

Skal man pletrenovere eller totaludskifte kloakkerne?

Korrekt projektering og udførelse er af afgørende betydning, når man renoverer kloakkerne, for det er dyrt at grave op og lave om. Derfor er det også vigtigt at vælge den rigtige løsning, når man står over for valget af en pletrenovering eller en totaludskiftning. Vælger man forkert, kan det ende med en meget større regning, hvis man ikke ser langsigtet på investeringen.

For at vælge den rigtige løsning er det ofte nødvendigt med en TV-Inspektion af kloakkerne og du kan læse mere om det her.

Renovering af kloakkerne

Hvis kloak-TV-rapporten viser fejl i afløbsinstallationen, så vurderes det om man skal totalrenovere hele installationen eller om man kan nøjes med en pletreparation. Til denne vurdering ser man på restlevetiden af afløbsinstallationen, antallet af mindre og alvorlige skader, samt prisforskellen på den store og den lille renovering.

Ofte når man gennemfører en totalrenovering af ældre kloakker, så kan man ændre på hele forløbet og indretningen af afløbsinstallationen, hvorefter den fremstår mere optimal og tidssvarende, samt nemmere at drifte og vedligeholde.

En del ældre afløbssystemer kan reddes ved at strømpefore dem. En strømpeforing udføres ved, at trække en strømpe ind i røret der hærder, som en ny skal indvendigt i de gamle kloakrør. Denne strømpeforing er næsten lige så god som et spritnyt rør. Rørene kan dog være i en sådan tilstand at man må udskifte dele af elle hele røret.

Ved mindre skader kan man plet strømpefore dem, også kaldet partlining, som er en meget prisvenlig metode til reparation.

Rotter i kloakker

Man bør have stor fokus på rotter og deres liv i kloakkerne,
når man kloakrenoverer. De er kloge dyr, som desværre skaber store skader i afløbssystemet.
De bliver til stor gene for ejendommens beboere, hvis de først kommer op fra
kloaksystemet og bevæger sig rundt i og omkring bygningen.

Derfor bør afløbssystemet renoveres så hensigtsmæssigt som
muligt, så rotter ikke kan ødelægge det og skabe reder. Her taler vi ikke kun
om rottespærrer, men en hensigtsmæssig planlægning af hele afløbssystemet, hvis
man totalrenoverer kloakkerne. Det kunne f.eks. være at anvende rustfrie
grenrør og fodbøjninger under bygningen, da det oftest er her rotterne gnaver
sig ud gennem plastrørene. 

Rottebekæmpelse 

Hvis rotteproblemet er stort, kan en decideret bekæmpelse være nødvendig. En bekæmpelse er en aktiv indsats for at eliminere alle rotterne inde på matriklen via rottefælder på terræn og hammerfælder i brøndene.

Ved store komplekse boligområder er det nødvendigt at dele områderne ind i zoner og afsnit og bekæmpe dem systematisk, hvilket kræver erfaring. På mindre ejendomme skal rotterne også bekæmpes systematisk, men det vil typisk være en nemmere opgave at gå til.

Specialiseret inden for skybrudssikring

Når man skal kloakrenovere, skal man altid skybrudssikre samtidigt.

Der er flere niveauer af skybrudssikring, som afhænger af kundens ønsker og ambitionsniveau. Det vigtigste er at sikre alle afløb under terrænniveau, altså toiletter, gulvafløb og lignende i kældre og trappeskakte. 

Dernæst ser man på overfladevand og strømningsveje på terræn, og her anvender dygtige
rådgivere deres professionelle oversvømmelsesprogrammer til at simulere regnvejr over den specifikke ejendom.

Det er dog ikke nok at skybrudssikre en ejendom. Tiltagene skal vedligeholdes og serviceres, så de fungerer, når skybruddet rent faktisk kommer. Det betyder bl.a., at højvandslukkere skal serviceres årligt, for rotter kan gnave dem i stykker, og pakninger kan blive møre. Pumpebrønde med tilhørende alarmer skal testes og evt. serviceres. 

Vi er højt specialiseret indenfor skybrudssikring og har har arbejdet med sikring af bygninger mod oversvømmelse siden 2008. Vi har bl.a. skybrudssikret hele den eksisterende Metro, Nationalbanken, TDC lokationer rundt i hele Danmark, Museer og mange flere. 

Bæredygtighed, LAR og genanvendelse af regnvand

Hvis man ønsker at investere i bæredygtighed og genanvendelse af ressourcer, så er der flere ting, man kan gøre.

  • Man bør altid anvende PP kloakrør og brønde i stedet for PVC. Det bør man, fordi de er mere miljøvenlige at bortskaffe, når anlægget skal udskiftes på sigt. PVC udvikler klordampe, hvis det f.eks. brændes af.
  • Man bør ikke køre mere opgravet materiale væk end højst nødvendigt, fordi vi forsøger at genanvende det. Det sparer ressourcer ved ikke at skulle bortskaffe og levering af nye indbygningsmaterialer. Man må dog ikke gå på kompromis med kvaliteten, for sætningsskader kan opstå hvis man ikke anvender de korrekte materialer de korrekte steder.
  • Man kan etablere et genanvendelsesanlæg til tagvandet, som kan anvendes til et fællesvaskeri.
  • Hvis forholdene er til det, kan man etablere et LAR-anlæg, altså lokalafledning af regnvand. Det kan være i form af regnbede, grøfter, søer eller faskiner. Inden etablering af sådanne anlæg bør der udføres grundige forundersøgelser af bl.a. jordbundsforhold på ejendommen. Vi har bl.a. designet en speciel hybridfaskine, som ikke stopper til som almindelige faskiner gør.

 Yderligere information om Kloak-projekter

Kontakt MMAKE – +45 71 99 23 20 – info@mmake.dk

Partner

Jan Foster – Partner i MMAKE – Klimaspecialist  – Bygningskonstruktør –  Tømrer

Ansvarsområder

Kontakt os

Ring, skriv eller udfyld blanketten. Vi vender tilbage hurtigst muligt

Tegn på problemer i kloaken: