Skybrudssikring af bygninger

MMAKE er højt specialiseret indenfor skybrudssikring og har arbejdet med sikring af bygninger mod oversvømmelse siden 2008

Specialiseret inden for skybrudssikring

Vi er højt specialiseret indenfor skybrudssikring og har arbejdet med sikring af bygninger mod oversvømmelse siden 2008. Vi har bl.a. skybrudssikret hele den eksisterende Metro, Nationalbanken, TDC lokationer rundt i hele Danmark, Museer og mange flere.
Der er flere niveauer af skybrudssikring, som afhænger af kundens ønsker og ambitionsniveau. Det vigtigste er at sikre alle afløb under terrænniveau, altså toiletter, gulvafløb og lignende i kældre og trappeskakte.
Dernæst ser man på overfladevand og strømningsveje på terræn, og her anvender vi vores professionelle oversvømmelsesoprogrammer til, at simulere regnvejr over den specifikke ejendom. 

Service af sikringstiltag er vigtigt

Det er dog ikke nok at skybrudssikre en ejendom, tiltagene skal også vedligeholdes og serviceres så de fungerer. Det betyder bl.a. at højvandslukkere skal serviceres årligt, for rotter kan gnave dem i stykker eller pakninger bliver møre, pumpebrønde med tilhørende alarmer skal testes og evt. serviceres.

Skybrudsscreening af større ejendomsporteføljer

Den første screening af en ejendomsportefølge
Har man en større ejendomsportefølje, kan det være omfattende at gennemgå alle ejendomme metodisk for at finde risikopunkter.

Derfor tilbyder vi at screene store porteføljer på en sådan måde, at man kan isolere de bygninger der umiddelbart ser ud til at være mest udsat.

Grundet vores erfaring på område, har vi kunnet udarbejdet forskellige metoder til hurtigt at gennemgå en ejendomsportefølje, og udpege de bygninger der bør gennemgås nærmere.

Dette inkluderer bl.a. udarbejdelse af skybrudskort, men også en bygningsanalyse på forskellige tekniske og lavpraktiske måder, uden vi fysisk besigtiger ejendommen.

Resultatet af screening 1 bliver et A4 ark for hver ejendom / boligafdeling, samt en samlet oversigt over alle gennemgåede afdelinger. Den samlede oversigt bliver et skema, hvor afdelingerne bliver inddelt i risikoniveauerne ”Lav – Mellem – Høj”.

Skemaet kan efterfølgende bruges som et værktøj til at vurdere den fremadrettede indsats, samt holde styr på status af efterfølgende indsatser.

Bemærk at denne screening er behæftet med en del usikkerhed, da det kun er overordnede analyser, der bruges som det første prioriteringsværktøj.

Ved at anvende denne form for screening, kan man få skybrudsscreenet mange ejendomme for en relativ lille investering.

Screening 2
Denne screening bygger videre på screening 1, men efter skybrudsscreening 1 er foretaget, er ejendommene / boligafdelingerne inddelt i 3 risikoklasser, hvorefter man bør starte med at se på de ejendomme / boligafdelinger der er i den højeste risikoklasse. Her udføres der en hurtig besigtigelse. Hvis turene planlægges korrekt, kan man nå mange ejendomme på en dag, og det er med til at holde prisen nede på et fornuftigt niveau, og samtidigt nedsættes usikkerheden i risikovurderingen af ejendommene.

Ud over besigtigelsen, så foretages der også en grundig analyse af bygningens kloaktegninger samt evt. koteplaner / situationsplaner, så man kan danne sig et billede af hvilke udfordringer der er.

Resultatet af screening 2 bliver et notat pr. ejendom hvor den forrige risikovurdering bliver be- eller afkræftet. Notatet vil indeholde en kort beskrivelse, samt billeder af de umiddelbare problemer.

Notatet er ikke en komplet gennemgang af ejendommen og ej heller et færdigt resultat med løsningsforslag. Den vil dog afdække problemområder der bør undersøges nærmere, og komme med forslag til den videre proces.  Kunden kan selv vælge at bearbejde de umiddelbare forslag, men dette er også en opgave vi kan påtage os.

Screeningen vil stadig være behæftet med nogen usikkerhed, men den minimeres meget i forhold til den første screening, og er et stort skridt mod at skybrudssikre ejendommen / boligafdelingen.

Skybrudsrapport
Har man en ejendom der har været oversvømmet, eller hvis man har identificeret ejendommen som værende i en høj risikoklasse, er skybrudsrapporten det ideelle værktøj til at kortlægge de udfordringer der er. Skybrudsrapporten er resultatet af en metodisk og grundig gennemgang fra kælder til kvist, hvor alt relevant gennemgås. Det er ofte lidt forskelligt hvad vi gennemgår på de forskellige ejendomme, men grundet vores erfaring, så har vi en del punkter hvor vi ved det kan gå galt.

Vi er ikke bange for at blive beskidte, og kravler gerne ind i krybekældre, op på tagene eller ind i loftsrum. Vi har også selv værktøj med til at løfte kloakdæksler med, for det er vigtigt at være grundig. Man er nød til at kigge på pumperne i brøndene for at finde risici ved det elektriske system til dem, eller manglende kontraventiler.

Inden vi tager afsted til besigtigelsen, har vi forberedt os, så vi ved hvordan afløbssystemet hænger sammen. Når vi så kommer hjem på kontoret igen, begynder vi at eftervise kapaciteten og de udfordringer der er.

Ofte er der sket ændringer på afløbssystemet uden det er rettet på tegningerne, og sådanne ændringer er utrolig væsentlig at fange når man er på besigtigelsen, for de kan resultere i oversvømmelser ved et skybrud.

De risikopunkter der findes under gennemgangen opstilles i skybrudsrapporten og punkterne kan også prissættes hvis dette måtte ønskes.

Denne rapport udføres så den nemt kan kommunikeres rundt i en organisation af lægfolk og teknikere.

Budget og overslagspriser
Vi opstiller gerne overslagpriser og budgettal i rapporten på en sådan måde, at kunden kan tage stilling til hvilke tiltag der evt. bør prioriteres først, og hvilke tiltag der kan vente. Dette letter den langsigtede budgetplanlægning for især administrationsselskaber.

Partner

Jan Foster – Partner i MMAKE – Klimaspecialist  – Bygningskonstruktør –  Tømrer

Ansvarsområder

Kontakt os

Ring, skriv eller udfyld blanketten. Vi vender tilbage hurtigst muligt